Privacyverklaring

Tenzij hieronder anders vermeld, is het verstrekken van uw persoonlijke gegevens noch wettelijk, noch contractueel vereist, noch noodzakelijk voor het sluiten van een contract. U bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken ervan heeft geen gevolgen. Dit geldt alleen als er bij daaropvolgende verwerkingen geen andere informatie wordt verstrekt.

“Persoonsgegevens” betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Serverlogbestanden

U kunt onze websites bezoeken zonder persoonlijke gegevens achter te laten.
Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden via uw internetbrowser gebruiksgegevens naar ons of onze webhost/IT-serviceprovider verzonden en in loggegevens (zogenaamde serverlogbestanden) opgeslagen. Tot deze opgeslagen gegevens behoren bijvoorbeeld de naam van de bezochte pagina, de datum en het tijdstip van toegang, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider.
De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, letter f AVG vanuit ons doorslaggevende legitieme belang bij het garanderen van een probleemloze werking van onze website en bij het verbeteren van ons aanbod.

Uw gegevens worden onder meer naar Canada verzonden. Er is een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor gegevensoverdracht naar Canada.


Contact

Verantwoordelijk persoon
Neem contact met ons op als u dat wenst. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is: buah GmbH, Seeholzenstrasse 2, 82166 Gräfelfing Duitsland, +49 (0)30 330 966 86, info@buah.de

Initiatiefcontact van de klant via e-mail

Als u via e-mail zakelijk contact met ons opneemt, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen voor zover u deze heeft verstrekt. De gegevensverwerking dient om uw contactverzoek te verwerken en te beantwoorden.

Indien het contact wordt gebruikt voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen (bijvoorbeeld advies bij koopinteresse, het opstellen van een offerte) of betrekking heeft op een contract dat al tussen u en ons is gesloten, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van Artikel 6 lid 1 letter b AVG.


Als er om andere redenen contact wordt opgenomen, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanwege ons doorslaggevende legitieme belang bij de verwerking en beantwoording van uw verzoek. In dit geval heeft u, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, letter f van de AVG.
Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden vervolgens verwijderd met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Verzameling en verwerking bij gebruik van het contactformulier

Wanneer u het contactformulier gebruikt, verzamelen wij alleen uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) voor zover u deze heeft verstrekt. De gegevensverwerking heeft tot doel contact te leggen.
Indien het contact wordt gebruikt voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen (bijvoorbeeld advies bij koopinteresse, het opstellen van een offerte) of betrekking heeft op een contract dat al tussen u en ons is gesloten, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van Artikel 6 lid 1 letter b AVG.
Als er om andere redenen contact wordt opgenomen, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanwege ons doorslaggevende legitieme belang bij de verwerking en beantwoording van uw verzoek. In dit geval heeft u, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, letter f van de AVG.
Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden vervolgens verwijderd met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

WhatsApp Zakelijk
Als u zakelijk contact met ons opneemt via WhatsApp, gebruiken wij de WhatsApp Business-versie van WhatsApp Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland; “WhatsApp”). Als u zich buiten de Europese Economische Ruimte bevindt, wordt deze dienst aangeboden door WhatsApp Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS).
De gegevensverwerking dient om uw contactverzoek te verwerken en te beantwoorden. Voor dit doeleinde verzamelen en verwerken wij uw mobiele telefoonnummer dat is opgeslagen op WhatsApp, uw naam indien verstrekt, en andere gegevens voor zover u deze heeft verstrekt. Voor de dienst maken wij gebruik van een mobiel apparaat waarvan het adresboek alleen gegevens opslaat van gebruikers die via WhatsApp contact met ons hebben opgenomen. Persoonsgegevens worden niet aan WhatsApp doorgegeven zonder dat u vooraf toestemming aan WhatsApp heeft gegeven.
Uw gegevens worden door WhatsApp verzonden naar de servers van Meta Platforms Inc. in de VS. De Europese Commissie heeft een adequaatheidsbesluit voor de VS, het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Meta Platforms Inc. is niet gecertificeerd onder de TADPF. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, te raadplegen op: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data -bescherming/internationale-dimensie-gegevensbescherming/standaard -contractuele-clausules-scc_de.
Indien het contact wordt gebruikt voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen (bijvoorbeeld advies bij koopinteresse, het opstellen van een offerte) of betrekking heeft op een contract dat al tussen u en ons is gesloten, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van Artikel 6 lid 1 letter b AVG.
Als er om andere redenen contact wordt opgenomen, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG, voor ons doorslaggevende legitieme belang bij het snel en gemakkelijk contact opnemen en beantwoorden van uw verzoek. In dit geval heeft u, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, letter f van de AVG.
Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden vervolgens verwijderd met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming bij het gebruik van WhatsApp vindt u op https://www.whatsapp.com/legal/#terms-of-service en https://www.whatsapp.com/legal/#privacy- beleid.

Bestellingen van klantaccounts

Klantenrekening
Wanneer u een klantaccount opent, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens in de mate die daar wordt aangegeven. De gegevensverwerking heeft tot doel uw winkelervaring te verbeteren en de orderverwerking te vereenvoudigen. De verwerking vindt plaats met uw toestemming op basis van artikel 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan. Uw klantaccount wordt dan verwijderd.

Verzameling, verwerking en overdracht van persoonsgegevens bij het plaatsen van bestellingen
Wanneer u een bestelling plaatst, verzamelen en verwerken wij uw persoonlijke gegevens alleen voor zover dit nodig is om uw bestelling uit te voeren en te verwerken en om uw vragen te verwerken. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van het contract. Als u deze niet verstrekt, komt er geen overeenkomst tot stand. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter b AVG en is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met u.
Uw gegevens worden bijvoorbeeld doorgegeven aan de door u gekozen rederijen en dropshipping aanbieders, betaaldienstverleners, dienstverleners voor orderverwerking en IT-dienstverleners. In alle gevallen houden wij ons strikt aan de wettelijke eisen. De hoeveelheid datatransmissie wordt tot een minimum beperkt.

Uw gegevens worden onder meer naar Canada verzonden. Er is een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor gegevensoverdracht naar Canada.


Recensies reclame


Gegevensverzameling bij het schrijven van een opmerking of beoordeling
Wanneer u een artikel of bericht becommentarieert/beoordeelt, verzamelen wij alleen uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, commentaartekst) voor zover u deze verstrekt. De verwerking heeft tot doel opmerkingen/beoordelingen mogelijk te maken en opmerkingen/beoordelingen weer te geven.
Om uw beoordeling te verifiëren, verzamelen wij bovendien de volgende gegevens: Bestelnummer.
Door het plaatsen van de opmerking/beoordeling geeft u toestemming voor de verwerking van de verzonden gegevens. De verwerking vindt plaats met uw toestemming op basis van artikel 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan. Uw persoonsgegevens worden dan verwijderd.

Wanneer uw reactie wordt gepubliceerd, wordt alleen de door u opgegeven naam gepubliceerd.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens om u reclame per post te sturen
Wij gebruiken uw persoonsgegevens (naam, adres), die wij hebben ontvangen in het kader van de verkoop van een goed of dienst, om u per post reclame te sturen, tenzij u bezwaar heeft gemaakt tegen dit gebruik. Het verstrekken van deze gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van het contract. Als u deze niet verstrekt, komt er geen overeenkomst tot stand.
De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG vanwege ons doorslaggevende legitieme belang bij directe reclame. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw adresgegevens door ons hiervan op de hoogte te stellen. De contactgegevens voor het uitoefenen van uw bezwaar vindt u in de juridische kennisgeving.

Gebruik van het e-mailadres voor het versturen van nieuwsbrieven
Ongeacht de contractafwikkeling gebruiken wij uw e-mailadres uitsluitend voor onze eigen reclamedoeleinden voor het verzenden van nieuwsbrieven, voor zover u hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd. De verwerking vindt plaats met uw toestemming op basis van artikel 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de betreffende link in de nieuwsbrief of door ons hiervan op de hoogte te stellen. Uw e-mailadres wordt dan verwijderd van de distributielijst.

Gebruik van het e-mailadres voor het verzenden van direct mail
We gebruiken uw e-mailadres, dat we hebben ontvangen als onderdeel van de verkoop van een goed of dienst, om elektronisch reclame te sturen voor onze eigen goederen of diensten die vergelijkbaar zijn met de goederen of diensten die u al bij ons hebt gekocht, voor zover u dat doet hebben geen bezwaar gemaakt tegen het gebruik. Het opgeven van het e-mailadres is noodzakelijk voor het sluiten van het contract. Als u deze niet verstrekt, komt er geen overeenkomst tot stand. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG vanwege ons doorslaggevende legitieme belang bij directe reclame. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door ons hiervan op de hoogte te stellen. De contactgegevens voor het uitoefenen van uw bezwaar vindt u in de juridische kennisgeving. U kunt ook de link gebruiken die in de promotie-e-mail staat. Hieraan zijn geen kosten verbonden anders dan de transportkosten volgens de basistarieven.

Klaviyo gebruiken

Voor het verzenden van de nieuwsbrief als onderdeel van de orderverwerking maken wij gebruik van de dienst van Klaviyo Inc. (125 Summer St Floor 7, Boston, MA 02111, USA; “Klaviyo”).
De gegevens die u bij aanmelding voor de nieuwsbrief heeft opgegeven (e-mailadres, voor- en achternaam indien van toepassing) geven wij door aan Klaviyo. De gegevensverwerking dient voor het verzenden van de nieuwsbrief en de statistische evaluatie ervan.
Om nieuwsbriefcampagnes te evalueren, bevatten de verzonden nieuwsbrieven een 1x1 pixelafbeelding (trackingpixel) of een trackinglink. Hierdoor kunnen wij vaststellen of u de nieuwsbrief heeft geopend en of u op eventuele geïntegreerde links heeft geklikt. In deze context verzamelen wij uw persoonlijke gegevens zoals IP-adres, browsertype en apparaat, evenals het tijdstip. Uit deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruiksprofielen worden gemaakt. De verzamelde gegevens worden niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren. De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt voor statistische evaluatie om nieuwsbriefcampagnes te verbeteren.
Uw gegevens worden doorgaans naar de servers van Klaviyo in de VS verzonden en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft een adequaatheidsbesluit voor de VS, het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Klaviyo is niet gecertificeerd volgens de TADPF. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, te raadplegen op: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data -bescherming/internationale-dimensie-gegevensbescherming/standaard -contractuele-clausules-scc_de.
Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanwege ons doorslaggevende legitieme belang bij een doelgericht, reclame-effectief en gebruiksvriendelijk nieuwsbriefsysteem. U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.
Meer informatie over gegevensbescherming bij Klaviyo vindt u op https://www.klaviyo.com/legal/privacy-notice en op https://www.klaviyo.com/legal/data-processing-agreement.

Gebruik van het mobiele telefoonnummer voor het versturen van sms-reclame
Ongeacht de contractafwikkeling gebruiken wij uw mobiele telefoonnummer uitsluitend voor onze eigen reclamedoeleinden voor het verzenden van sms-reclame, op voorwaarde dat u hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd.
De verwerking vindt plaats met uw toestemming op basis van artikel 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan. Uw mobiele telefoonnummer wordt dan van de distributielijst verwijderd.

Uw mobiele telefoonnummer wordt doorgegeven aan een serviceprovider voor het verzenden van sms-berichten als onderdeel van de orderverwerking.Goederenbeheer van verzendserviceprovidersHet e-mailadres doorgeven aan rederijen voor informatie over de verzendstatus
Wij geven uw e-mailadres door aan het transportbedrijf als onderdeel van de contractafwikkeling, op voorwaarde dat u hiermee tijdens het bestelproces uitdrukkelijk akkoord bent gegaan. Het doel van de overdracht is om u per e-mail te informeren over de verzendstatus. De verwerking vindt plaats met uw toestemming op basis van artikel 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons of het transportbedrijf hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan.
Gebruik van een extern goederenbeheersysteem
We gebruiken een voorraadbeheersysteem om het contract te verwerken als onderdeel van de orderverwerking. Voor dit doeleinde worden uw persoonlijke gegevens die in het kader van de bestelling zijn verzameld, verzonden naar
Xentral ERP Software GmbH, Fuggerstraße 11, 86150 Augsburg
verzonden.Kredietrapport van betalingsdienstaanbiederGebruik van PayPal
Wij maken op onze website gebruik van de PayPal-betalingsdienst van PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg; "PayPal"). De gegevensverwerking heeft tot doel u betaling via de betaaldienst te kunnen aanbieden. Door betaling via PayPal te selecteren en te gebruiken, worden de gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking aan PayPal doorgegeven om het contract met u via de geselecteerde betalingsmethode te kunnen uitvoeren. Deze verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter b AVG.

Op alle PayPal-transacties is het PayPal-privacybeleid van toepassing. Deze vindt u op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

PayPal Express gebruiken
Wij maken op onze website gebruik van de betalingsservice PayPal Express van PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg; "PayPal"). De gegevensverwerking heeft tot doel u een betaling via de PayPal Express-betaaldienst te kunnen aanbieden. Om deze betaaldienst te kunnen integreren, is het voor PayPal noodzakelijk om gegevens (bijvoorbeeld IP-adres, apparaattype, besturingssysteem, browsertype, locatie van uw apparaat) te verzamelen, op te slaan en te analyseren wanneer u de website bezoekt. Voor dit doel kunnen ook cookies worden gebruikt. Dankzij de cookies kan uw browser worden herkend.
Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG vanwege ons doorslaggevende legitieme belang bij een klantgericht aanbod van verschillende betaalmethoden. U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.
Door PayPal Express te selecteren en te gebruiken, worden de gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking aan PayPal doorgegeven om het contract met u via de geselecteerde betalingsmethode te kunnen uitvoeren. Deze verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter b AVG. Meer informatie over de gegevensverwerking bij het gebruik van de betalingsservice PayPal Express vindt u in de bijbehorende gegevensbeschermingsverklaring op www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE#Updated_PS.

Betaalmogelijkheden van Klarna gebruiken
Wij maken op onze website gebruik van de betaaldienst van Klarna Bank AB (publ) (Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden; “Klarna”). Door betaling via Klarna te selecteren en te gebruiken, worden de voor de betalingsverwerking benodigde gegevens aan Klarna doorgegeven om de overeenkomst met u via de geselecteerde betalingsmethode te kunnen uitvoeren. Deze verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter b AVG.

“Betaal later” (factuur), “Betaal nu” (betaling via automatische incasso), “Financiering” (aankoop in termijnen)
Voor individuele betaalmethoden zoals “Betaal later” (factuur), “Betaal nu” (betaling via automatische incasso), “Financiering” (aankoop in termijnen) behoudt Klarna zich het recht voor om, indien nodig, kredietinformatie te verkrijgen op basis van wiskundige en statistische procedures waarbij gebruik wordt gemaakt van kredietbureaus.
Voor dit doel geeft Klarna de voor een kredietcontrole benodigde persoonlijke gegevens, zoals voor- en achternaam, adres, geslacht, e-mailadres, IP-adres en gegevens met betrekking tot de bestelling, door aan een kredietbureau voor identiteits- en kredietdoeleinden. controleert en gebruikt de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een betalingsverzuim voor een afgewogen beslissing over het aangaan, uitvoeren of beëindigen van de contractuele relatie. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (scorewaarden) bevatten die worden berekend op basis van wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische methoden en waarvan de berekening onder meer adresgegevens omvat. Uw zorgen worden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen in overweging genomen. De gegevensverwerking heeft tot doel uw kredietwaardigheid te controleren om een ​​contract te kunnen aangaan. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanwege ons doorslaggevende legitieme belang bij bescherming tegen niet-betaling als Klarna vooruitbetalingen doet. Om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6 lid 1 letter f van de AVG door Klarna hiervan op de hoogte te stellen. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het afsluiten van het contract met de door u gewenste betaalmethode. Als u dit niet doet, kan de overeenkomst niet worden gesloten via de door u gekozen betaalmethode.
Meer informatie, met name aan welke kredietbureaus Klarna uw persoonsgegevens doorgeeft, vindt u voor Duitsland op https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies en voor Oostenrijk op https:// cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/credit_rating_agencies
Algemene informatie over Klarna vindt u voor Duitsland op: https://www.klarna.com/de/ en voor Oostenrijk op https://www.klarna.com/at/. Uw persoonlijke gegevens worden door Klarna verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingsregels en in overeenstemming met de informatie in Klarna's gegevensbeschermingsregels voor Duitsland op https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/ 0/de_de/privacy en voor Oostenrijk op https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/privacy.


Koekjes

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker worden opgeslagen. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan er een cookie op het besturingssysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Deze cookie bevat een karakteristieke string waarmee de browser uniek kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt bezocht.

Cookies worden op uw computer opgeslagen. Daarom heeft u volledige controle over het gebruik van cookies. Door de juiste technische instellingen in uw internetbrowser te selecteren, kunt u een melding krijgen voordat er cookies worden geplaatst en individueel beslissen of u ze accepteert en de opslag van de cookies en de overdracht van de gegevens die ze bevatten, verhindert. Cookies die al zijn opgeslagen, kunnen op elk moment worden verwijderd. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Hoe u cookies in de belangrijkste browsers kunt beheren (inclusief het deactiveren ervan) kunt u vinden via onderstaande links:
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/de-de/microsoft-edge/cookies-in-microsoft-edge-lB6schen-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablassen
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
Technisch noodzakelijke cookies
Tenzij anders vermeld in de onderstaande gegevensbeschermingsverklaring, gebruiken wij deze technisch noodzakelijke cookies alleen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zorgen er ook voor dat onze systemen uw browser kunnen herkennen, zelfs nadat u van pagina verandert, en u diensten kunnen aanbieden. Sommige functies van onze website kunnen zonder het gebruik van cookies niet worden aangeboden. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawisseling wordt herkend.

Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën is gebaseerd op artikel 25 lid 2 TTDSG. Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanwege ons doorslaggevende legitieme belang bij het waarborgen van de optimale functionaliteit van de website en een gebruiksvriendelijke en effectieve vormgeving van ons aanbod.
U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.
Gebruik van wettelijke AVG-cookies
Wij gebruiken op onze website de toestemmingsbeheertool AVG Legal Cookie van beeclever GmbH (Universitätsstraße 3, 56070 Koblenz a. Rh.; “beeclever”). Met de tool kunt u toestemming geven voor gegevensverwerking via de website, in het bijzonder het plaatsen van cookies, en gebruik maken van uw recht om reeds gegeven toestemming in te trekken.
De gegevensverwerking heeft tot doel het verkrijgen en documenteren van de noodzakelijke toestemming voor de gegevensverwerking en daarmee het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Er kunnen cookies worden gebruikt. De volgende informatie kan onder meer worden verzameld en naar beeclever worden verzonden: geanonimiseerd IP-adres, datum en tijd van toestemming, URL vanwaar de toestemming is verzonden, anonieme, willekeurige, gecodeerde sleutel, toestemmingsstatus. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan andere derden.
De gegevensverwerking vindt plaats om te voldoen aan een wettelijke verplichting op basis van artikel 6 lid 1 letter c AVG.
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming bij beeclever vindt u op: https://gdpr-legal-cookie.com/pages/terms-conditions en op https://gdpr-legal-cookie.com/pages/datenschutzerklarung .


Analyse van het volgen van advertenties


Gebruik van Google Analytics
Op onze website gebruiken wij de webanalysedienst Google Analytics van Google Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; “Google”).
De gegevensverwerking dient voor de analyse van deze website en haar bezoekers, en voor marketing- en reclamedoeleinden. Voor dit doel zal Google de namens de exploitant van deze website verkregen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant aan te bieden. De volgende informatie kan onder meer worden verzameld: IP-adres, datum en tijd van paginabezoek, klikpad, informatie over de browser die u gebruikt en het apparaat dat u gebruikt, bezochte pagina's, referrer-URL (website via welke u onze website bezoekt) . website), locatiegegevens, inkoopactiviteiten. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.
Google Analytics maakt gebruik van technologieën zoals cookies, webopslag in de browser en webbakens die analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De zo gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft een adequaatheidsbesluit voor de VS, het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Google is niet gecertificeerd volgens de TADPF. De gegevensoverdracht is onder meer gebaseerd op modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die u kunt inzien op: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://business. safety.google/adsprocessorterms/. Zowel Google als de Amerikaanse overheidsinstanties hebben toegang tot uw gegevens. Uw gegevens kunnen door Google worden gekoppeld aan andere gegevens, zoals uw zoekgeschiedenis, uw persoonlijke accounts, uw gebruiksgegevens van andere apparaten en eventuele andere gegevens die Google over u heeft.
Op deze website is IP-anonimisering geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort.
Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG vanwege ons doorslaggevende legitieme belang bij een op behoeften gebaseerde en doelgerichte vormgeving van de website. U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.
U kunt voorkomen dat Google de door Google Analytics gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt, door de browserplug-in te downloaden die beschikbaar is via de volgende link en te installeren: https: //tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Om het verzamelen en opslaan van gegevens door Google Analytics op verschillende apparaten te voorkomen, kunt u een opt-out-cookie instellen. Opt-out cookies voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. Om dit effectief te laten zijn, moet u zich afmelden op alle systemen en apparaten die u gebruikt. Als u de opt-out-cookie verwijdert, worden er opnieuw verzoeken naar Google verzonden. Als u hier klikt, wordt de opt-out-cookie geplaatst: Google Analytics deactiveren.
Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://www.google.com/analytics/terms/de.html of op https://www.google.de/intl/de/policies/ en op https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de.
Gebruik van Google Analytics 4
Op onze website gebruiken wij de webanalysedienst Google Analytics van Google Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; “Google”).
De gegevensverwerking dient voor de analyse van deze website en haar bezoekers, en voor marketing- en reclamedoeleinden. Voor dit doel zal Google de namens de exploitant van deze website verkregen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant aan te bieden.
De volgende informatie kan onder meer worden verzameld: IP-adres, datum en tijd van paginabezoek, klikpad, informatie over de browser die u gebruikt en het apparaat dat u gebruikt, bezochte pagina's, referrer-URL (website via welke u onze website bezoekt) . website), locatiegegevens, inkoopactiviteiten. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.
Google maakt gebruik van technologieën zoals cookies, webopslag in de browser en webbeacons die analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De zo gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft een adequaatheidsbesluit voor de VS, het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Google is niet gecertificeerd volgens de TADPF. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die u kunt raadplegen op: https://policies.google.com/privacy/frameworks. Zowel Google als de Amerikaanse overheidsinstanties hebben toegang tot uw gegevens. Uw gegevens kunnen door Google worden gekoppeld aan andere gegevens, zoals uw zoekgeschiedenis, uw persoonlijke accounts, uw gebruiksgegevens van andere apparaten en eventuele andere gegevens die Google over u heeft.
Bij gebruik van Google Analytics 4 wordt het door uw website verzonden IP-adres automatisch in geanonimiseerde vorm verzameld en verwerkt. Het IP-adres wordt eerder door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.
Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG vanwege ons doorslaggevende legitieme belang bij een op behoeften gebaseerde en doelgerichte vormgeving van de website. U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.
U kunt voorkomen dat Google de door Google Analytics gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt, door de browserplug-in te downloaden die beschikbaar is via de volgende link en te installeren: https: //tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Om het verzamelen en opslaan van gegevens door Google Analytics op verschillende apparaten te voorkomen, kunt u een opt-out-cookie instellen. Opt-out cookies voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. Om dit effectief te laten zijn, moet u zich afmelden op alle systemen en apparaten die u gebruikt. Als u de opt-out-cookie verwijdert, worden er opnieuw verzoeken naar Google verzonden. Als u hier klikt, wordt de opt-out-cookie geplaatst: Google Analytics deactiveren.
Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://policies.google.com/technologies/partner-sites en op https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.
Hotjar gebruiken
Op onze website gebruiken wij de analysetool van Hotjar Ldt. (Niveau 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ1000, Malta; “Hotjar”).
De gegevensverwerking dient voor een op de behoeften afgestemde vormgeving, optimalisatie en analyse van onze website.
De tool wordt gebruikt om willekeurig de bewegingen van sitebezoekers op de website vast te leggen. Hierdoor wordt een log gemaakt van muisbewegingen, scrollgedrag, verblijfsduur en klikken op de website (zogenaamde heatmap).
Hiervoor maakt Hotjar onder meer gebruik van cookies. De volgende informatie kan onder meer worden verzameld: IP-adres (in geanonimiseerde vorm), informatie over het apparaat dat u gebruikt (schermgrootte, apparaten, unieke apparaat-ID), informatie over de browser die u gebruikt, locatiegegevens (uitsluitend over het land ), voorkeurstaal Besturingssysteem dat wordt gebruikt om de website weer te geven. Gedetailleerde informatie over de gebruikte cookies, hun functie en bewaartermijn vindt u hier: https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies.
Op basis van deze gegevens worden onder een pseudoniem gebruikersprofielen aangemaakt. De gegevens worden niet gebruikt om de bezoeker van de website persoonlijk te identificeren en worden niet gecombineerd met persoonsgegevens van de drager van het pseudoniem. Het is Hotjar contractueel verboden de verzamelde gegevens aan andere derden te verkopen.
Uw gegevens kunnen worden overgedragen naar de VS. De Europese Commissie heeft een adequaatheidsbesluit voor de VS, het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Hotjar is niet TADPF-gecertificeerd. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van passende beschermingsmaatregelen. Hotjar zal u op verzoek nadere informatie verstrekken over de genomen maatregelen.
Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG, vanwege ons doorslaggevende legitieme belang bij een op behoeften gebaseerde en doelgerichte vormgeving van de website. U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.
Om te voorkomen dat Hotjar gegevens verzamelt en opslaat, kunt u hier een opt-out-cookie instellen: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out. Opt-out cookies voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. Om dit op verschillende apparaten te laten werken, moet u de opt-out-cookie op alle gebruikte systemen en apparaten implementeren. Als u de opt-out-cookie verwijdert, worden de gegevens opnieuw naar Hotjar verzonden.
Meer informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van Hotjar vindt u hier: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy#enduserenglish.
Gebruik van de Facebook-pixel
Wij gebruiken op onze website de remarketingfunctie “Custom Audiences” van Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland “Facebook”).
Meta Platforms Ireland en wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het verzamelen van uw gegevens wanneer u de dienst integreert en de overdracht van deze gegevens naar Facebook. De basis hiervoor is een overeenkomst tussen ons en Meta Platforms Ireland over de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens, waarin de respectieve verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. De overeenkomst is te vinden op https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Daarna zijn wij in het bijzonder verantwoordelijk voor het nakomen van de informatieverplichtingen overeenkomstig de artikelen 13 en 14 AVG, voor het naleven van de veiligheidseisen van artikel 32 AVG met betrekking tot de juiste technische implementatie en configuratie van de dienst, en voor het nakomen van de verplichtingen uit artikel 33, 34 AVG, voor zover een inbreuk in verband met persoonsgegevens onze verplichtingen uit de gezamenlijke verwerkersovereenkomst aantast. Meta Platforms Ireland is verantwoordelijk voor het mogelijk maken van de rechten van de betrokkenen in overeenstemming met de artikelen 15 - 20 van de AVG, voor het voldoen aan de beveiligingsvereisten van artikel 32 van de AVG met betrekking tot de veiligheid van de dienst en voor het nakomen van de verplichtingen uit hoofde van de artikelen 33 en 34 AVG bij overtreding van de bescherming van persoonsgegevens betreft de verplichtingen van Meta Platforms Ireland op grond van de Gezamenlijke Verwerkersovereenkomst.
Het doel van de applicatie is om bezoekers van de website te targeten met op interesses gebaseerde advertenties op het sociale netwerk Facebook. Voor dit doel werd de remarketingtag van Facebook op de website geïmplementeerd. Deze tag wordt gebruikt om een ​​directe verbinding met de Facebook-servers tot stand te brengen wanneer u de website bezoekt. Hierdoor wordt informatie naar de Facebook-server verzonden over welke van onze pagina's u heeft bezocht. Facebook wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount. Wanneer u het sociale netwerk Facebook bezoekt, krijgt u gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde Facebook-advertenties te zien.
Uw gegevens kunnen worden overgedragen naar de VS. De Europese Commissie heeft een adequaatheidsbesluit voor de VS, het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Meta is niet gecertificeerd volgens de TADPF. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die u kunt raadplegen op: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.
Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, letter f van de AVG vanwege ons doorslaggevende legitieme belang om sitebezoekers te targeten met op interesses gebaseerde advertenties. U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. Hier kunt u de remarketingfunctie ‘Aangepaste doelgroepen’ deactiveren.
Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook, uw rechten in dit verband en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/.
Gebruik van Google Ads-conversietracking
Wij gebruiken op onze website het online advertentieprogramma “Google Ads” en in dit verband conversietracking (bezoekactie-evaluatie). Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland).
Als u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt er een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer opgeslagen. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonsgegevens en worden daarom niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat u op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina bent doorgestuurd. Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. Er is dan ook geen mogelijkheid dat cookies gevolgd kunnen worden via de websites van Ads-klanten.
De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen. Hier achterhalen we het totale aantal gebruikers dat op een van onze advertenties heeft geklikt en werd doorgestuurd naar een pagina met een conversietrackingtag. Wij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.
Uw gegevens kunnen worden verzonden naar servers van Google LLC in de VS. De Europese Commissie heeft een adequaatheidsbesluit voor de VS, het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Google is niet gecertificeerd volgens de TADPF. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, te raadplegen op: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https:/ /business.safety.google/adscontrollerterms/.
Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, letter f van de AVG vanwege ons doorslaggevende legitieme belang om sitebezoekers te targeten met op interesses gebaseerde advertenties. U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.
U kunt gepersonaliseerde advertenties voor u deactiveren in de advertentie-instellingen van Google. Instructies zijn te vinden op https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de
Als alternatief kunt u het gebruik van cookies door derden voorkomen door naar de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative op https://www.networkadvertising.org/choices/ te gaan en de daar verstrekte verdere opt-out-informatie te implementeren. U wordt dan niet opgenomen in de conversietrackingstatistieken.
Meer informatie en het privacybeleid van Google vindt u op: https://www.google.de/policies/privacy/
Gebruik van Google AdSense
Wij gebruiken op onze website de AdSense-functie van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland).
De gegevensverwerking heeft tot doel advertentieruimte op de website te verhuren en websitebezoekers te targeten met op interesses gebaseerde advertenties. Met behulp van deze functie krijgen bezoekers van de website van de aanbieder gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde advertenties uit het Google Display Netwerk te zien. Google maakt gebruik van cookies die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft een adequaatheidsbesluit voor de VS, het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Google is niet gecertificeerd volgens de TADPF. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, te raadplegen op: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https:/ /business.safety.google/adscontrollerterms/. Google kan deze informatie aan derden doorgeven als dit wettelijk verplicht is of als derden deze gegevens namens Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google in verband brengen.
Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, letter f van de AVG vanwege ons doorslaggevende legitieme belang om sitebezoekers te targeten met op interesses gebaseerde advertenties. U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.
U kunt het gebruik van cookies door Google permanent uitschakelen door de volgende link te volgen en de daar aangeboden plug-in te downloaden en te installeren: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de. Als alternatief kunt u het gebruik van cookies door derden voorkomen door naar de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative op https://www.networkadvertising.org/choices/ te gaan en de daar verstrekte verdere opt-out-informatie te implementeren. Meer informatie en het privacybeleid van Google vindt u op: https://www.google.com/policies/technologies/ads/ en https://www.google.de/policies/privacy/
Gebruik van de remarketing- of “soortgelijke doelgroepen”-functie van Google Inc.
Wij maken op onze website gebruik van de remarketing- of “soortgelijke doelgroepen”-functie van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland).
De applicatie heeft tot doel het bezoekersgedrag en bezoekersinteresses te analyseren. Google maakt gebruik van cookies om de analyse van het websitegebruik uit te voeren, wat de basis vormt voor het maken van op interesses gebaseerde advertenties. De cookies registreren bezoeken aan de website en registreren geanonimiseerde gegevens over het gebruik van de website. Er worden geen persoonlijke gegevens van bezoekers van de website opgeslagen. Als u vervolgens een andere website in het Google Display Netwerk bezoekt, krijgt u advertenties te zien die hoogstwaarschijnlijk rekening houden met eerder bezochte product- en informatiegebieden.
Uw gegevens kunnen worden verzonden naar servers van Google LLC in de VS. De Europese Commissie heeft een adequaatheidsbesluit voor de VS, het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Google is niet gecertificeerd volgens de TADPF. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die u kunt raadplegen op: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, letter f van de AVG vanwege ons doorslaggevende legitieme belang om sitebezoekers te targeten met op interesses gebaseerde advertenties. U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.
U kunt het gebruik van cookies door Google permanent uitschakelen door de volgende link te volgen en de daar aangeboden plug-in te downloaden en te installeren: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de
Als alternatief kunt u het gebruik van cookies door derden voorkomen door naar de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative op https://www.networkadvertising.org/choices/ te gaan en de daar verstrekte verdere opt-out-informatie te implementeren.
Meer informatie over Google Remarketing en de bijbehorende gegevensbeschermingsverklaring vindt u op: https://www.google.com/privacy/ads/
Met behulp van de Pinterest-tag
Wij gebruiken op onze website de Pinterest-tag van Pinterest Europe Limited (Palmerston House, 2nd, Fenian Street, Floor, Dublin 2, Ireland "Pinterest").
Het doel van de applicatie is om bezoekers van de website te targeten met op interesses gebaseerde advertenties op het sociale netwerk Pinterest. Hiervoor is op de website de Pinterest-conversietag geïmplementeerd. Deze tag zorgt voor een directe verbinding met de Pinterest-servers wanneer u de website bezoekt. Hierdoor wordt informatie naar de Pinterest-server verzonden over welke van onze pagina's u heeft bezocht. Pinterest wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke Pinterest-gebruikersaccount als u bent ingelogd op het sociale netwerk. Wanneer u Pinterest bezoekt, ziet u gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde Pinterest-advertenties.
Als u onze website bezoekt via een pin op het sociale netwerk Pinterest, wordt er een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer opgeslagen. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonsgegevens en worden daarom niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als je bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Pinterest en wij herkennen dat je op de pin hebt geklikt en naar die pagina bent doorgestuurd. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, heeft tot doel conversiestatistieken op te stellen en zo onze website te optimaliseren. Hier kan onder meer de volgende informatie worden verwerkt: totaal aantal gebruikers die op een van onze pins hebben geklikt en naar onze website zijn doorgestuurd, bezochte subpagina's op onze website (bijvoorbeeld categorie- of productpagina's), zoekopdrachten op onze website , de inhoud van uw winkelwagen, voltooide transacties.
Uw gegevens kunnen worden overgedragen naar de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, te raadplegen op: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data -bescherming/internationale-dimensie-gegevensbescherming/standaard -contractuele-clausules-scc_de.
Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, letter f van de AVG vanwege ons doorslaggevende legitieme belang om sitebezoekers te targeten met op interesses gebaseerde advertenties. U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. U kunt gepersonaliseerde reclame deactiveren in de personalisatie-instellingen op Pinterest of via de website van AdChoices optout.aboutads.info. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browsersoftware de juiste technische instellingen te selecteren; Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.
Meer informatie over hoe Pinterest gegevens verzamelt en gebruikt, uw rechten in dit verband en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Pinterest op https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.
Criteo gebruiken
Wij gebruiken op onze website de technologie van de aanbieder Criteo SA (32 Rue Blanche, 75009 Parijs, Frankrijk; “Criteo”).
Het doel van de applicatie is om websitebezoekers te targeten met op interesses gebaseerde advertenties, als gepersonaliseerde reclamebanners op andere websites (zogenaamde uitgevers). Om dit te doen, gebruikt Criteo technologieën zoals cookies waarmee uw browser kan worden herkend.
De volgende informatie kan onder meer worden verzameld en naar Criteo worden verzonden: verwijzende URL, bezochte pagina's op onze website, datum en tijd van bezoek, advertentie-ID van uw smartphone, informatie over de browser en het apparaat dat u gebruikt, inhoud van uw winkelwagentje. Uit de op deze manier verzamelde gegevens kunnen onder pseudoniemen gebruiksprofielen worden gemaakt. Het is echter niet mogelijk om gebruikers persoonlijk te identificeren.
Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG vanwege ons doorslaggevende legitieme belang bij een op behoeften gebaseerde en doelgerichte vormgeving van de website. U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. Om in de toekomst permanent bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens en het aanmaken van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen, kunt u de volgende zogenaamde opt-out-cookie downloaden: Criteo-registratie https://www.criteo.com/de/privacy.
Meer informatie over gegevensverwerking en gegevensbescherming vindt u op https://www.criteo.com/de/privacy en https://www.criteo.com/de/privacy/how-we-use-your-data/ .
Plug-ins en andere
Met behulp van Google Tagmanager
Wij gebruiken op onze website de Google Tag Manager van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google").
Deze applicatie beheert JavaScript-tags en HTML-tags, die met name worden gebruikt om tracking- en analysetools te implementeren. De gegevensverwerking heeft tot doel onze website op maat te maken en te optimaliseren.
De Google Tag Manager zelf slaat geen cookies op en verwerkt geen persoonsgegevens. Het maakt echter wel het activeren van extra tags mogelijk die persoonlijke gegevens kunnen verzamelen en verwerken.
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u hier.
Gebruik van Google reCAPTCHA
Wij gebruiken op onze website de reCAPTCHA-service van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google"). De zoekopdracht dient om onderscheid te maken tussen invoer door een mens of door geautomatiseerde, machinale verwerking. Hiervoor wordt uw invoer naar Google verzonden en daar gebruikt. Bovendien worden het IP-adres en eventuele andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service naar Google verzonden. Deze gegevens worden door Google binnen de Europese Unie verwerkt en kunnen ook naar de servers van Google LLC in de VS worden verzonden. De Europese Commissie heeft een adequaatheidsbesluit voor de VS, het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Google is niet gecertificeerd volgens de TADPF. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die u kunt raadplegen op: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, letter f AVG vanuit ons doorslaggevende legitieme belang bij het beschermen van onze website tegen geautomatiseerde spionage, misbruik en SPAM. Om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, letter f van de AVG.
Meer informatie over Google reCAPTCHA en de bijbehorende gegevensbeschermingsverklaring vindt u op: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html en https://www.google.com/privacy.
Cloudfront gebruiken
We gebruiken het contentleveringsnetwerk Cloudfront CDN van Amazon Web Services EMEA SARL (38 avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxemburg; “Cloudfront”) op onze website.

Dit is een bovenregionaal netwerk van servers in verschillende datacentra waarmee onze webserver verbinding maakt en waardoor bepaalde inhoud op onze website wordt geleverd.
De gegevensverwerking heeft tot doel de laadtijden van onze website te optimaliseren en zo ons aanbod gebruiksvriendelijker te maken. De volgende informatie kan onder meer worden verzameld: IP-adres, informatie over de systeemconfiguratie, informatie over het verkeer van en naar de klant websites (zogenaamde serverlogbestanden).
Uw gegevens kunnen worden overgedragen naar de VS. De Europese Commissie heeft een adequaatheidsbesluit voor de VS, het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Cloudfront is niet TADPF gecertificeerd. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, te raadplegen op: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data -bescherming/internationale-dimensie-gegevensbescherming/standaard -contractuele-clausules-scc_de.
Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG, vanwege ons doorslaggevende legitieme belang bij een op behoeften gebaseerde en doelgerichte vormgeving van de website. Om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, letter f van de AVG.
Meer informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van Cloudfront vindt u op https://docs.aws.amazon.com/de_de/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/data-protection-summary.html en op https://d1.awsstatic.com /legal/aws-gdpr/AWS_GDPR_DPA.pdf.

Gebruik van Google Maps
Wij gebruiken de functie voor het insluiten van GoogleMaps-kaarten van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; “Google”) op onze website.
De functie maakt de visuele weergave van geografische informatie en interactieve kaarten mogelijk. Google verzamelt, verwerkt en gebruikt ook gegevens van bezoekers van de websites wanneer zij de pagina's bezoeken waarin Google Maps-kaarten zijn geïntegreerd.
Uw gegevens kunnen ook naar de VS worden verzonden. De Europese Commissie heeft een adequaatheidsbesluit voor de VS, het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Google is niet gecertificeerd volgens de TADPF. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die u kunt raadplegen op: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG vanwege ons doorslaggevende legitieme belang bij een op behoeften gebaseerde en doelgerichte vormgeving van de website. U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.
Meer informatie over hoe Google gegevens verzamelt en gebruikt, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Google op https://www.google.com/privacypolicy.html. Daar heeft u ook de mogelijkheid om uw instellingen in het gegevensbeschermingscentrum te wijzigen, zodat u uw door Google verwerkte gegevens kunt beheren en beschermen.
Gebruik van YouTube
Wij gebruiken de functie voor het insluiten van YouTube-video's van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "YouTube") op onze website. YouTube is een partnerschap met Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; “Google”) aangesloten bedrijf.
De functie geeft video's die op YouTube zijn opgeslagen weer in een iFrame op de website. De optie “Uitgebreide gegevensbeschermingsmodus” is geactiveerd. Dit betekent dat YouTube geen informatie over websitebezoekers opslaat. Alleen wanneer u een video bekijkt, wordt informatie daarover naar YouTube verzonden en daar opgeslagen. Uw gegevens kunnen worden overgedragen naar de VS. De Europese Commissie heeft een adequaatheidsbesluit voor de VS, het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). YouTube is niet gecertificeerd volgens de TADPF. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die u kunt raadplegen op: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG, vanwege ons doorslaggevende legitieme belang bij een op behoeften gebaseerde en doelgerichte vormgeving van de website. U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.
Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door YouTube en Google, uw rechten in dit verband en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van YouTube op https://www.youtube.com/t/privacy.Rechten van de betrokkenen en bewaartermijnDuur van opslag
Nadat het contract volledig is afgehandeld, worden de gegevens in eerste instantie opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, daarna met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, met name op het gebied van het belasting- en handelsrecht, en vervolgens na het verstrijken van de termijn verwijderd, tenzij u hiermee akkoord bent gegaan. voor verdere verwerking en gebruik.

Rechten van de betrokkene
Als aan de wettelijke vereisten is voldaan, heeft u overeenkomstig de artikelen 15 tot en met 20 AVG recht op de volgende rechten: recht op informatie, op correctie, op verwijdering, op beperking van de verwerking, op gegevensportabiliteit.
Bovendien heeft u volgens artikel 21, lid 1 AVG het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van artikel 6, lid 1 f AVG, evenals tegen de verwerking met het oog op directe reclame.

Recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit
Volgens artikel 77 AVG heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet rechtmatig worden verwerkt.

U kunt een klacht onder meer indienen bij de voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit, die u kunt bereiken via de volgende contactgegevens:

Beiers Staatsbureau voor toezicht op gegevensbescherming (BayLDA)
Promenade 18
91522 Ansbach
Tel.: +49 981 1800930
Fax: +49 981 180093800
E-mail: poststelle@lda.bayern.de

Recht om bezwaar te maken
Als de hier vermelde verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op ons legitieme belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter f van de AVG, heeft u het recht om op elk moment met toekomstig effect bezwaar te maken tegen deze verwerking om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.
Nadat bezwaar is gemaakt, wordt de verwerking van de betreffende gegevens beëindigd, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om rechtsvorderingen geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen.

Als persoonsgegevens worden verwerkt voor directe reclamedoeleinden, kunt u op elk moment bezwaar maken tegen deze verwerking door ons hiervan op de hoogte te stellen. Nadat bezwaar is gemaakt, zullen wij de verwerking van de betreffende gegevens ten behoeve van directe reclame stopzetten.

laatst bijgewerkt: 13 juli 2023