Voorwaarden voor deelname

§1 ONDERWERP

Deze deelnamevoorwaarden en gegevensbeschermingsinformatie regelen de deelname aan wedstrijden georganiseerd door buah.de (hierna: de organisator) door de deelnemers, evenals het verzamelen en gebruiken van de door de deelnemers verzamelde of gecommuniceerde gegevens.

Door deelname aan de wedstrijd aanvaarden deelnemers deze deelnamevoorwaarden.

De deelnamevoorwaarden, de duur van deelname, de prijzen en informatie over de winactie vind je in de wedstrijdbeschrijving op de wedstrijdpagina

§2 GEBRUIKSRECHTEN, VRIJGAVE EN VERANTWOORDELIJKHEID

De organisator is niet verplicht de door de deelnemers aangeleverde inhoud (bijvoorbeeld afbeeldingen) te controleren op mogelijke schendingen van de rechten van derden. De organisator heeft echter het recht dit af te wijzen als de inhoud naar zijn professionele mening illegaal is of in strijd is met de goede zeden.

Door inhoud, vooral afbeeldingen, aan te bieden, verklaren deelnemers dat de inhoud vrij is van rechten van derden, d.w.z. dat deze van hen afkomstig is of dat zij de toestemming hebben verkregen van de auteurs en de mensen die in afbeeldingen en video's worden afgebeeld.

De deelnemers vrijwaren de organisator van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit de aan de deelnemers verstrekte inhoud. U stemt ermee in de organisator op elke redelijke manier te ondersteunen bij het verdedigen van deze claims.

De deelnemers gaan ermee akkoord dat hun inzendingen in verband met de wedstrijd, de trekking, verwerking en presentatie van de deelnemersbijdragen door de organisator in online en offline media (bijvoorbeeld in print) worden gebruikt, gedistribueerd en anderszins openbaar beschikbaar worden gemaakt aan derden. Voor deze doeleinden is het de organisator ook toegestaan ​​de inzendingen te bewerken en eventueel gebruiksrechten aan derden te verlenen. Deze verlening van rechten is kosteloos en zonder enige ruimtelijke, inhoudelijke of tijdsbeperking.

§3 VERWERKING

Het is niet mogelijk om de winst contant of in natura uit te betalen, of om te ruilen of over te dragen aan andere personen. Een deelnemer kan afzien van de prijs. In dit geval zal de volgende deelnemer in de winnende bestelling zijn plaats innemen. De uitreiking van de prijzen wordt individueel met de deelnemers afgestemd.

Deelnemers worden onmiddellijk op de hoogte gesteld van hun prijzen per e-mail op het opgegeven e-mailadres, per post of door direct contact op het betreffende medium en worden gevraagd om te bevestigen.

Indien een deelnemer de aanvaarding van de prijs niet binnen 4 weken bevestigt, vervalt de prijs. Als de aangeboden contactmogelijkheden onjuist zijn (bijvoorbeeld e-mailadressen), is de organisator niet verplicht om de juiste adressen te achterhalen. De nadelen die voortvloeien uit het verstrekken van onjuiste contactgegevens komen voor rekening van de deelnemers.

§4 UITSLUITING VAN GARANTIE

De organisator wijst erop dat de beschikbaarheid en functionaliteit van de wedstrijd niet kan worden gegarandeerd. De wedstrijd kan worden beëindigd of verwijderd vanwege externe omstandigheden en beperkingen zonder dat dit aanleiding geeft tot claims van de deelnemers jegens de organisator.

§5 AANSPRAKELIJKHEID

De volgende uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zijn van toepassing op de aansprakelijkheid van de organisator voor schade, onverminderd de overige wettelijke vereisten voor claims in overeenstemming met dit artikel 5.

De organisator is onbeperkt aansprakelijk indien de oorzaak van de schade te wijten is aan opzet of grove nalatigheid.

Bovendien is de organisator aansprakelijk voor de licht nalatige schending van essentiële verplichtingen, waarvan de schending de verwezenlijking van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt, of voor de schending van verplichtingen waarvan de nakoming een correct verloop van de wedstrijd mogelijk maakt en op basis waarvan de naleving de Contractpartners vertrouwen er regelmatig op. In dit geval is de organisator echter alleen aansprakelijk voor voorzienbare, contracttypische schade. De organisator is niet aansprakelijk voor licht nalatige schending van andere dan de in de voorgaande zinnen genoemde verplichtingen.

De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing in geval van schade aan leven, lichaam of gezondheid, voor een defect na het aannemen van kwaliteitsgaranties voor de kwaliteit van een product en voor defecten die op frauduleuze wijze verborgen zijn. De aansprakelijkheid op grond van de Productaansprakelijkheidswet blijft onaangetast.

Voor zover de aansprakelijkheid van de organisator uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten van de organisator.

§6 OPMERKINGEN EN VOORWAARDEN

Deelnemers kunnen geen claims tegen Instagram doen gelden die voortvloeien uit het gebruik van de wedstrijdapplicatie of deelname aan de wedstrijd.

De deelnemers erkennen dat zowel de wedstrijdaanvraag als de wedstrijd op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of georganiseerd worden door Instagram of geen verbinding hebben met Instagram.

Alle informatie en gegevens die door het gebruik van de wedstrijdapplicatie of tijdens de wedstrijd aan de deelnemers worden gecommuniceerd of verzameld, worden uitsluitend aan de organisator ter beschikking gesteld.

Alle vragen en informatie met betrekking tot de wedstrijd moeten worden gericht aan de organisator.